e-Mokrsko informacje o projekcie

Projekt: „eMokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu”

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt ma na celu dostarczenie do 141 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie gminy Mokrsko, darmowego Internetu w okresie realizacji projektu wraz z narzędziem umożliwiającym korzystanie z niego, tj. komputera z oprogramowaniem. Projekt zaplanowany jest do 31 grudnia 2015 r. Po tym czasie, w okresie trwałości projektu tj. przez 5 lat, 50 % kosztów dostępu do Internetu sfinansuje Gmina.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Mokrsko, którzy nie posiadają dostępu do Internetu.

Warunkiem udziału w Projekcie jest także spełnienie przez uczestników projektu, kryterium przynależności przynajmniej do jednej z poniższych kategorii osób:

 • gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania;
 • wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej ( dochód dla osoby samotnie gospodarującej- 542 zł netto, dochód na osobę w rodzinie- 456 zł netto);
 • gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych ( dochód na osobę w rodzinie- 539 zł netto, lub 623 zł netto gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);
 • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (I, II grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji);
 • dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1299,07 zł);
 • osoby z grupy 50 +, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS – obecnie jest to kwota 844,45 zł brutto;
 • rodzinnych domów dziecka;
 • samotnych rodziców wychowujących dzieci.

W ramach projektu uczestnik otrzyma:

 • szkolenia stacjonarne z zakresu podstawowej obsługi komputera wraz z materiałami szkoleniowymi;
 • komputer z dostępem do Internetu (na podstawie umowy użyczenia) wraz z usługami serwisowymi.

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne:

 • w Biurze Projektu;
 • w sekretariacie Urzędu Gminy;
 • w szkołach na terenie gminy;
 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
 • oraz na stronie internetowej projektu www.wykluczeniecyfrowe.mokrsko.pl.

Rekrutacja planowana jest na drugą połowę czerwca 2014 r. i jej ogłoszenie będzie poprzedzone szeroką kampanią informacyjno-promocyjną.
Szczegółowe zasady rekrutacji zostaną określone w Regulaminie Rekrutacji, który będzie dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu, od dnia ogłoszenia rekrutacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kwalifikacji do projektu dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będą
przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku, placówek oświatowych z terenu gminy Mokrsko oraz Koordynator Projektu i Asystent Koordynatora Projektu.

Wartość projektu: 1 .567. 420,25 zł

Więcej informacji:
www.wykluczeniecyfrowe.mokrsko.pl

Szczegółowe informacje:
Koordynator projektu – Beata Marczak
Asystent koordynatora projektu – Edyta Jarząbek
Biuro Projektu, w budynku Ośrodka Zdrowia w Mokrsku, I piętro (drzwi po lewej stronie obok biblioteki)
98-345 Mokrsko 231, w godz. 8-15.00.
Telefonicznie:
43 886 32 77 lub 43 886 32 88 wew.47